Privaatsustingimused

Diviluxe OÜ privaatsustingimused

Üldsätted

 

1.1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks (edaspidi Töötleja) on Diviluxe OÜ (registrikood 16047435, juriidiline aadress Harju maakond, Tallinn, Haabersti, Rehe Põik 3-20, 12620). Privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks töötleja kasutajate isikuandmeid kogub, kuidas neid töötleb ja kellega jagab.

1.2. Külastades ja lugedes veebilehte https://beautylounge.ee/, Instagrami lehte https://www.instagram.com/lllashlonge, Facebooki lehte https://www.facebook.com/lashesll, ja broneerimisüsteemi veebilehte LL Lash Lounge (salon.life) nõustute käesolevate privaatsustingimustega.

1.3. Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta kasutajate isikuandmeid kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega, eelkõige GDPR-ga (Euroopa Liidu andmekaitse üldregulatsioon). Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sealhulgas teave veebilehe https://beautylounge.ee/ külastuste, infopäringute, ühismeedia kanalite ja teenuste kasutamise kohta.

1.4.Isikuandmete töötlemise eesmärk on võimaldada oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele kasutajatele kvaliteetsemaid teenuseid. Diviluxe OÜ töötleb isikuandmeid veebilehe https://beautylounge.ee/ külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta. Isikuandmete töötlemine on vajalik, et tagada lepingute täitmine, arendada kliendibaasi, samuti õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.

 

2. Isikuandmete töötlemise alused

2.1. Diviluxe OÜ töötleb järgmisi isikuandmeid:

a) kasutaja kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;

b) kasutaja maksevahendi(te)ga seotud teave, näiteks maksevahendi(te) number ja maksevahendi(te) aegumiskuupäev;

c) automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebilehitsejalt saadud andmed;

d) uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;

e) muud isikuandmed – erinevatest avalikest andmebaasidest ja ühismeedia võrgustikest kättesaadavad andmed. 

2.2. Juhul, kui kasutaja esitab vabatahtlikult täiendavat teavet, siis ka see, nagu:

a) kohaletoimetamise aadress;

b) asukohaandmed (kui kasutaja nõustub oma asukohaandmete töötlemisega);

c) muu teave, mille kasutaja esitab kas kasutajakonto loomisel või hiljem oma kontoprofiili muutmisel;

d) teave, mida annab kasutaja teenuste hindamisel (tagasiside);

e) nõustumised ja keeldumised turunduseesmärkidel;

f) teave, mida kasutaja annab suheldes töötlejaga kas telefoni teel või meilisõnumiga või vestlussõnumiga, sealhulgas klienditeenindusse tehtud kõnede salvestused.

2.3. Diviluxe OÜ töötleb järgnevaid kasutajate analüütika-andmeid:

a) seade ja seadme tunnusnumber, seadme IMEI kood;

b) riik;

c) IP aadress;

d) veebilehitseja tüüp ja versioon;

e) operatsioonisüsteem;

f) internetiteenuse osutajad;

g) kliendi seadme reklaami identifikaator;

h) külastaja identifikaator.

2.4. Diviluxe OÜ töötleb järgmisi andmeid selle kohta, kuidas kasutaja kasutab https://beautylounge.ee/ veebilehel pakutavaid teenuseid:

 

a) teenuste kasutamisele kulutatud aeg;

b) teenustega suhtlemine;

c) teave kasutaja poolt teenuste kaudu tehtud tellimuste kohta;

d) veebisaidi URL, mida kasutaja külastas enne ja pärast veebilehe külastamist;

e) teenuste külastamise kellaaeg ja kuupäev;

f) külastatud teenuste osad;

g) tooted, mida teenuste kasutamise ajal kasutaja otsis.

Isikuandmete edastamise alused

3.1. Töötleja käsitleb kõiki kogutud isikuandmeid, kui  konfidentsiaalset infot. Meie töötajate töölepingutes sisaldub kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

3.2. Töötleja ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va alljärgnevatel juhtudel:

a) riikliku järelevalve asutustele (õiguskaitse organid, Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliamet jmt);

b) krediidiasutustele ja maksekeskustele;

c) võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid);

d) juhul, kui Diviluxe OÜ teenuste osutamiseks on vajalik kasutada nn abistavate teenuste osutajate nagu IT-abi, andmetöötlus, raamatupidamine jms teenused. Kõik kasutatud teenusepakkujad on Diviluxe OÜ volitatud andmetöötlejateks, kellel on õigus töödelda meilt saadud isikuandmeid üksnes teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ning üksnes meie poolt antud instruktsioonide alusel.

3.3. Töötleja ei edasta kliendi andmeid üldjuhul väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Erandiks on juhud, kui meie teenusepakkuja või selle tegevus asub väljaspool EMP-d.

Isikuandmete säilitamise printsiibid

4.1. Töötleja säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

4.2. Enamik isikuandmeid, mida säilitatakse meie teenustega seotud kasutajakontol, kustutatakse 90 päeva möödumisel pärast seda, kui kasutaja kustutab oma kasutajakonto. Seejärel võib osa kasuajakontoga seotud isikuandmetest säilitada ainult niikaua, kui selline töötlemine on seadusega ette nähtud või kui see on mõistlikult vajalik meie juriidiliste kohustuste või õigustatud huvide teostamise eesmärgil, näiteks nõuete lahendamise, raamatupidamise, ettevõttesisese aruandluse ja vaidluste lahendamise eesmärgil.

4.3. Arvestades, et kõik meie poolt töödeldavad isikuandmed on seotud meie teenuste osutamisega, siis võivad nimetatud andmed omada tähtsust võimalikes õigusvaidlustes. Lähtume oma õigustatud huvide kaitsmisel isikuandmete säilitamise tähtaja määramisel seadusest tulenevast maksimaalsest nõude aegumistähtajast (10 aastat).

4.4. Nende kasutajate analüütika-andmed, kellel ei ole meie teenustega seotud kasutajakontot, säilitame 90 päeva.

4.5. Kasutajal on õigus:

a) saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh kasutajakonto kaudu;

b) esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas, saates selleks vabas vormis taotlus e-posti aadressil info@beautylounge.ee;

c) nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui kogutud andmed on ebaõiged või mittetäielikud;

d) nõuda isikuandmete kustutamist näiteks juhul, kui andmete töötlemiseks oli isiku eelnev nõusolek, mille isik on tagasi võtnud;

e) kasutajal on õigus saada enda poolt edastatud isikuandmeid struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus ning edastada need andmed iseseisvalt kolmandatele isikutele.

4.6. Nii, kui kasutaja teavitab meid soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed meie andmebaasist. Diviluxe OÜ-le jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riikliku järelevalve asutustele, kui see nõue tuleneb seadusest.

4.7. Kasutajal on õigus seoses mistahes turundussõnumitega keelata töötlejal kasutada kasutaja isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, turu-uuringute ja profileerimise eesmärgil, pöördudes meie poole aadressil info@beautylounge.ee või kasutades meie teenuste funktsioone või pakutavat tellimuse tühistamise võimalust.

Uudiskiri, küpsised ja analüütika

5.1. Selleks, et Diviluxe OÜ saaks Teile edastada enda uudiskirja ja kasutaja eelistustest lähtuvaid pakkumisi, vajame Teie nõusolekut. Võite oma nõusoleku alati tagasi võtta, teavitades meid sellest, saates e-kirja aadressile info@beautylounge.ee

5.2. Kui kasutaja külastab meie veebilehte, siis kasutame analüütikaandmete ja muu teabe kogumiseks ja säilitamiseks mitmesuguseid tehnoloogiaid, sealhulgas küpsised ja veebimajakad.

5.3. Küpsised on teave, mille veebiserver saadab veebilehitsejasse ning mille veebilehitseja salvestab. See teave saadetakse veebiserverisse iga kord, kui veebilehitseja avab serveris oleva veebilehe. Küpsised võimaldavad veebiserveril ära tunda ja jälgida veebilehitsejat. Küpsiseid kasutatakse eesmärgil koguda statistilisi andmeid kodulehe kasutamise kohta (analüütikaaandmed).

5.4. Küpsised ei kahjusta kasutaja seadet ega faile. Töötleja kasutab küpsiseid, et kohandada meie teenuseid ja pakutavat teavet vastavalt kasutaja konkreetsetele huvidele.

5.5. Kasutaja võib oma veebibrauseris küpsised keelata või seadistada see nii, et kasutajat küpsiste saatmise ajal hoiatatakse.

5.6. Pöörake tähelepanu sellele, et mõningad veebilehel pakutavate teenuste osad ei pruugi korralikult töötada, kui küpsiste kasutamine on keelatud.

5.7. Veebimajakas (ingl web beacon) on tehnoloogia, mis võimaldab tuvastada veebisaitide ja meilide lugejaid, näiteks selleks, et tuvastada, kas meili on vaadatud.

5.8. Diviluxe OÜ kasutab Google Analyticsit ja teisi veebianalüüsi teenuseid, et koguda analüüsiandmeid ja muid aruandeid külastajate arvu kohta. Ülevaate saamiseks Google Analyticsi kohta külastage palun Google Analytics veebilehte. Google Analyticsi kasutamise saab keelata järgmise brauseri lisandmooduli abil: Google Analytics opt-out add-on.

5.9. Reklaami ja külastaja identifikaatorid – töötleja kasutab pseudonüümseid identifikaatoreid kasutaja tarkvara ja teenuse kasutamise ja eelistuste jälgimiseks ja ennustamiseks. Nende identifikaatorite kasutamist saate keelata, muutes oma operatsioonisüsteemi seadeid.

Käesolevad privaatsustingimused kehtivad alates 25.02.2022.

Diviluxe OÜ võib igal ajal uuendada või muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimuste muutmine toimub vastavalt vajadusele, et tagada nende kooskõla õiguslike, tehniliste või äriühingut puudutavate muudatustega.

Kontakt:

Laura Laanemets

Telefon: +372 546 163 51

E-post:  info@beautylounge.ee

You cannot copy content of this page