Teenuste Üldtingimused

Diviluxe OÜ iluteenuste üldtingimused

1. Üldtingimuste ulatus

1.1. Üldtingimused reguleerivad kliendi ja Diviluxe OÜ (registrikood 16047435, juriidiline aadress Harju maakond, Tallinn, Haabersti, Rehe Põik 3-20, 12620) (edaspidi Teenusepakkuja). vastastikusi õigusi ja kohustusi Diviluxe OÜ poolt Kliendile iluteenuste osutamisel.

1.2. Käesolevate tingimuste kohaselt mõistetakse iluteenuste all teenusepakkuja töötaja tegevust, mille eesmärgiks on hoida kliendi head tervist või tõsta tema elukvaliteeti, kuid mis ei ole kehtivate õigusaktide kohaselt tervishoiuteenus. Iluteenused on kliendile ripsmepikenduse paigaldus, hooldus, eemaldamine, samuti ripsmepikenduste hooldamiseks vajalike toodete müük kliendile.

2. Vastuvõtule registreerimine ja lepingu sõlmimine

2.1. Kliendil on võimalik avaldada soovi teenuse vastuvõtule registreerimiseks järgmistel viisidel:

2.2. Klient on teenuse vastuvõtule registreeritud, kui teenusepakkuja on esitanud kliendile sellekohase kinnituse.

2.3. Teenusepakkuja veebilehe või eposti teel esitatud registreerimistaotlused kinnitab teenusepakkuja eposti teel ühe tööpäeva jooksul. Kui klient ei ole saanud selle aja jooksul registreerimise kohta kinnitust, on klient kohustatud teenusele registreerimiseks ise teenusepakkujaga ühendust võtma.

2.4. Telefoni teel esitatud registreerimistaotlused kinnitab teenusepakkuja üldjuhul kohe ning erandjuhtudel kliendile teatavaks tehtud ajal hiljem.

2.5. Teenusepakkuja registreerib kliendile esimese vaba vastuvõtu või kliendi soovil hilisema vaba vastuvõtu.

2.6. Kliendi registreerimisest teenusepakkuja vastuvõtule loetakse kliendi ja teenusepakkuja vahel sõlmituks leping teenuse osutamiseks. Teenuse osutamise lepingu moodustavad käesolevad tingimused, teenusepakkuja privaatsustingimused, üldtingimuste lisad  ning kliendiga suuliselt või kirjalikult eraldi kokkulepitud tingimused, sh emailid, Messengeri vestlused. Lisaks sellele reguleerivad kliendi ja teenusepakkuja vahelist õigussuhet ka kohalduvad Eesti Vabariigi õigusaktid. Üldtingimused kehtivad kliendi suhtes ka teenuse vastuvõtule registreerimistaotluse esitamisel.

3. Kliendile teenuse osutamine ning kliendi ja teenusepakkuja koostöö 

3.1. Klient ja teenusepakkuja käituvad üksteisega viisakalt ja lugupidavalt. Teenusepakkujal on õigus lõpetada kliendiga koostöö, kui on tekkinud probleemid suhtluses, teineteisemõistmises vms. Teenusepakkujal on õigus keelduda kliendi teenindamisest, lähtudes mõistlikkuse põhimõttest. Kui kliendi soovid ei ole mõistlikud või kui klient ei mõista täielikult oma soovide võimalikke tagajärgi, nt kliendi soov võib olla tema silmi või ripsmeid kahjustav, võib teenusepakkuja keelduda kliendi teenindamisest või pakkuda välja alternatiivseid lahendusi, mis rahuldavad mõlemaid osapooli.

3.2. Teenuse osutamise lepinguga kohustub teenusepakkuja osutama kliendile teenust ja klient kohustub maksma teenuse osutamise eest tasu vastavalt üldtingimustele, avaldama oma parima arusaama järgi kõik teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida teenusepakkuja teenuse osutamiseks vajab. Teenusepakkuja peab tegema kõik endast oleneva, et tagada kliendi ohutu teenindamine terve koostöö vältel.

3.3. Klient ja teenusepakkuja teevad parima võimaliku tulemuse saavutamiseks koostööd, mis väljendub järgmises:

3.3.1. Klient saabub teenusele kokkulepitud ajaks.

3.3.2. Kliendil on soovitav saabuda teenusele ilma meigita, kuna teenusepakkuja laseb ripsmed pesta vahuga, mis eemaldab silmade ümbert kogu jumestuse.

3.3.3. Teise teenusepakkuja tehtud töö puhul tuleb arvestada paigaldusega ning paigalduse maksumusega vastavalt hinnakirjale ja täiendava ajakuluga.

3.3.4. Hoolduse puhul tuleb silmas pidada, et volüümripsmepikenduste puhul on vahe kuni neli nädalat ja klassikaliste ripsmepikenduste puhul kuni kolm nädalat.

3.3.5. Kui pikendusi on alles peale väljakasvu eemaldamist alla 30%, on tegemist paigaldusega.

3.3.6. Teenusepakkuja läheneb individuaalselt igale kliendile, mis tähendab, et võib esineda vajadus teostada hoolduse asemel paigaldus. Teenustepakkuja peab klienti sellest eelnevalt informeerima ning saama kliendi nõusoleku.

3.4. Klient ei saa teenusest loobuda, kui teenus on talle osutatud.

3.5. Käesolevate üldtingimuste lahutamatuks osaks on Vastunäidustuste ja kõrvalmõjude teabeleht (Lisa 1).

3.6. Teenusepakkuja kinnitab, et omab tegevuseks kõiki vajalikke lubasid ning omab vähemalt baasteadmisi pakutava teenuse ning hügieeninõuete kohta.

3.7. Teenusepakkuja peab tagama hügieeni enda töökohas ning kasutatavatel instrumentidel ning töövahenditel terve protseduuri vältel.

3.8. Teenusepakkuja kasutab vaid neid materjale ja tooteid, mis on kooskõlas kehtiva seadusandlusega ja Terviseameti poolt heaks kiidetud ning lubatud. Teenusepakkuja ei kasuta tooteid, mille koostis vms on kahtlase päritoluga või potentsiaalselt klienti ohustav.

4. Teenuse hind ja tasumine

4.1. Klient tasub teenuse eest vastuvõtule registreerimistaotluse esitamise päeval kehtinud hinnakirja järgi, mis on avaldatud teenusepakkuja veebilehel  https://beautylounge.ee/ ja broneeringulehel LL Lash Lounge (salon.life).

4.2. Teenusepakkujal on õigus teenuste hinnakirja ühepoolselt muuta, muudatused avaldatakse teenusepakkuja kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.

4.3. Kui teenuse osutamisel ilmneb vajadus või kliendi soov osutada kliendile teenuseid või teha protseduure, millele klient ei ole registreerinud ja mille hind ei ole kliendile teada, teavitab teenusepakkuja klienti vastava teenuse või protseduuri hinnast ja selgitab välja kliendi soovi vastavat teenust või protseduuri saada.

4.4. Klient tasub teenuse eest täies mahus kohe pärast teenuse saamist sularahas või kaardimaksega.

4.5. Nädalavahetustel ja pühadel kehtib eritariif ning teenuse hinnale lisandub täiendavalt +10 eurot.

5. Vastuvõtuaja tühistamine

5.1. Juhul kui klient ei saa registreeritud ajal vastuvõtule tulla, teavitab ta sellest teenusepakkujat esimesel võimalusel, kuid vähemalt 48 tundi enne vastuvõtu algust, ühel järgmistest viisidest:

5.2. Kui klient annab p-s 5.1. kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest teenusepakkujale teada, tühistatakse vastuvõtuaeg ning registreeritakse kliendi soovi korral uus vastuvõtuaeg.

5.3. Kui klient annab aja tühistamise või  muutmisest teada vähem kui 24 tundi enne teenust,  on teenusepakkujal õigus nõuda kliendilt 50 % nimetatud teenuse hinnast teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

5.4. Juhul, kui klient ei ilmu üldse teenuse osutamisele ega teata sellest ka eelnevalt teenusepakkujale, on teenusepakkujal õigus nõuda kliendilt 100 % nimetatud teenuse hinnast teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

5.5. Kliendi hilinemisel teenusele enam kui 15 minutit, on teenusepakkujal õigus teenuse osutamine tühistada ning teenusepakkujal on õigus nõuda kliendilt 100 % nimetatud teenuse hinnast teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

5.6. Teenusepakkuja ei esita p 5.3., 5.4. ja 5.5. puhul kliendile arvet üksnes väga selgelt põhjendatud olukordades, mille kohta klient esitab teenusepakkujale piisavad tõendid, nt on klient haigestunud COVID-isse vms ootamatu tühistamise põhjus, mis ei ole kummastki osapoolest mitte mingil juhul tingitud.

6. Teenuse edasilükkamine teenusepakkuja poolt

6.1. Teenusepakkujal on õigus lükata teenuse vastuvõtt edasi, kui:

 • see on teenusepakkuja hinnangul kliendi suhtes mõistlik ja vajalik;
 • ettenägematu töökorraldusliku probleemi (näiteks spetsialisti haigestumise või seadme rikke) tõttu ei ole teenuse osutamine registreeritud ajal võimalik.

6.2. Teenusepakkuja teavitab klienti vastuvõtu edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub välja esimese vaba vastuvõtuaja.

6.3. Kliendil ei ole õigust nõuda teenusepakkujalt võimalike vastuvõtu edasilükkamisega kaasnevate kulutuste hüvitamist.

6.4. Juhul, kui teenusepakkuja taganeb teenuse pakkumisest vähem kui 24 tundi enne broneeritud aega,  peavad klient ja teenusepakkuja leidma mõistliku lahenduse ning kompromissi kliendi ja teenusepakkuja huvide vahel, nt teenusepakkuja peab pakkuma mõistliku aja jooksul (esimesel võimalusel) uut aega broneeritud teenuse jaoks ning sellisel juhul teenusepakkujal ei ole õigust nõuda kliendilt erinevaid lisatasusid. Sellisel juhul kehtib kliendile sama hind, mis broneeringus oli kokku lepitud, isegi siis, kui teenusepakkuja pakub teenust väljaspool tööaega või kliendi viimasest teenusest on rohkem möödas, kui hinnakiri sätestab. Teenusepakkuja ei ole kohustatud pakkuma kliendile mistahes lahendust, kui tühistamise põhjus on äärmiselt põhjendatav ning ei ole tingitud kummastki osapoolest.

7. Teenuse osutamisest keeldumine

7.1. Teenusepakkujal on õigus teenuse osutamise lepingu sõlmimisest keelduda või juba sõlmitud teenuse osutamise lepingu raames konkreetse teenuse osutamisest keelduda, kui:

 • Klient hilineb vastuvõtule vastavalt p-le 5.5.;
 • Klient rikub oma kohustusi, mis tulenevad suuliselt või kirjalikult kokkulepitud teenuse osutamise tingimustest, üldtingimustest või õigusaktidest;
 • Klient ei avalda teenusepakkujale teenuse osutamiseks vajalikku teavet;
 • Klient rikub teenusepakkujale teenuse osutamiseks kaasabi osutamise kohustust, ilma milleta ei ole teenuse osutamine otstarbekas;
 • Teenusepakkuja töötajal ei ole võimalik kliendiga temale arusaadavas keeles suhelda ning kliendil ei ole võimalik kaasata tõlki, mistõttu võib teenus osutuda kliendile ebasobivaks või tervisele ohtlikuks;
 • Kliendil esinevad vastuvõtule tulles joobele viitavad tunnused;
 • Klient käitub teenusepakkuja töötajaga ebaviisakalt;
 • Klient rikub teenusepakkuja ruumides korda;
 • Klient rikub teiste klientide, teenusepakkuja töötajate või teiste isikute privaatsust, muuhulgas pildistamise, helisalvestamise või filmimisega;
 • Teenusepakkuja töötaja hinnangul võib klient ohustada teenusepakkuja töötajaid, teisi isikuid või vara;
 • Klient on teenusepakkujale võlgu varasemalt osutatud teenuste eest;
 • Klient soovib saada teenust, mille osutamine kliendile ei ole põhjendatud;
 • Klient soovib saada teenust, mille osutamine tooks kliendile kaasa suurema riski kui teenuse osutamata jätmine (p 3.1.);
 • Klient soovib saada teenust, mille osutamine võib seada ohtu teenusepakkuja töötaja või kolmanda isiku tervise;
 • Teenusepakkujal ei ole õigust kliendi soovitud teenust osutada või puudub ajutiselt erialane kompetents konkreetse teenuse osutamiseks;
 • Klient on korduvalt (vähemalt kolm) korda loobunud registreeritud teenuse aegadest.
 • Klient taotleb talle teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus üldtingimustega.

7.2. Kui teenusepakkuja keeldub teenuse osutamisest vastavalt üldtingimustele kliendist tulenevatel põhjustel, ei vabasta see klienti registreeritud teenuse vastuvõtu eest tasumise kohustusest vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale.

7.3. Kui kliendi ja teenusepakkuja vahel tekib seoses teenuse osutamisega erimeelsus, siis lahendatakse see läbirääkimiste teel ja ilma kolmandaid isikuid kaasamata. Kui kokkuleppe saavutamine ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti õiguse alusel.

Lisa 1. Vastunäidustuste ja kõrvalmõjude teabeleht

Vastunäidustused:

Ripsmepikendamiste protseduuril kasutatakse erinevaid sünteetilisi ja keemilisi aineid ning materjale, mis võivad vähesel määral kujutada ohtu tervisele.

Ripsmete pikendamise protseduur on vastunäidustatud:

Alkoholi- või narkootilises joobes olevale kliendile.

Kliendile, kellel esineb allergiaid või kes on ülitundlik erinevate sünteetiliste materjalide või keemiliste ainete vastu.

Kliendile, kellel esineb erinevaid haigusi, mis teevad ripsmete paigaldamise protseduuri keerukaks või mis on nakkavad ja kujutavad ohtu teenusepakkujale, nagu näiteks hiljutine silmaoperatsioon, blefariit, konjunktiviit, herpes silmas, tuberkuloos, COVID-19 jms.

Kõrvalmõjud:

Ripsmepikendamiste protseduuril on võimalikud kõrvalmõjud, millega iga klient peab tutvuma ning selle võimalusega arvestama.

Iga inimese keha on erinev ning mõni inimene on erinevate ainete ja materjalide vastu tundlikum, kui teine.

Ripsmepikenduste protseduuri võimalikud kõrvalmõjud:

Mistahes allergiline reaktsioon;

Liimiarude silmasattumisel silmalimaskesta põletik;

Keemiline põletus silma limaskestal;

Sügelus;

Valu silmas või silma ümbruses sh. silmalugudel;

Turse silmade piirkonnas;

Puuduliku hügieeni korral erinevad silmahaigused.

Mistahes kõrvalmõju tekkel tuleb kontakteeruda teenusepakkujaga või meditsiinitöötajaga, et saada diagnoos ning vajadusel raviplaan.

Teenusepakkuja ei võta vastutust erinevate kõrvalmõjude eest, mis ei ole põhjustatud teenustepakkuja poolt või allergiliste reaktsioonide eest, mis võib tekkida ükskõik millest ükskõik millisel ajahetkel ning mis on sõltuv kliendi keha eripärast.

 

Kontakt:

Laura Laanemets

+372 5461 6351

info@beautylounge.ee

You cannot copy content of this page